Pondelok, 17. Február 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

17. Február
VÝZVY

BBSK podporí regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu

Redakcia RL online
04.10.2019 09:21:34
139

Prehľad dotácií poskytovaných v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji.

Výzva č. 1/2019 na obnovu, budovanie a podporu doplnkovej infraštruktúry pre trasy cestovného ruchu (pešie, cyklistické, náučné, pútnické, vodné, konské a iné).
Oprávnené aktivity: obnova a budovanie novej siete turisticky značených chodníkov / obnova a budovanie novej siete cykloturistických značených trás / obnova a budovanie singletrailov v existujúcich alebo nových areáloch / obnova a budovanie nových vodných trás využívaných na vodnú turistiku splavných riek / obnova a budovanie nových náučných chodníkov a náučných trás / obnova a budovanie nových konských trás / obnova a budovanie nových pútnických trás / obnova a budovanie nových kultúrnych trás / obnova a budovanie novej doplnkovej infraštruktúry umiestnenej priamo na trasách cestovného ruchu v priamej väzbe so zariadeniami a strediskami cestovného ruchu, kultúrnymi a historickými objektmi, prírodnými atraktivitami
Výzvu nájdete TU.

Výzva č. 2/2019 na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení vrátane budovania biokoridorov a alejí, obnova prameňov.
Oprávnené aktivity: výsadba, revitalizácia, obnova a ochrana uličnej zelene a zelene pri komunikáciách / výsadba, revitalizácia a obnova parkov / vytváranie nových plôch zelene / realizácia alebo revitalizácia vodných prvkov / revitalizácia biokoridorov zabezpečujúcich udržateľnosť / obnova prameňov a studničiek / budovanie dažďových záhrad, zberných jazierok, umelo vytvorených mokradí / budovanie vegetačných striech, vegetačných fasád a vegetačných stien / budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody / modernizácia a budovanie závlahového systému pre starostlivosť o verejnú zeleň využívajúci zachytávanú dažďovú / revitalizácia malých vodných tokov, mokradí, obnova riečnych ramien, zlepšenie prietoku, oživenie vody, kaskády a hrádzky pre okysličovanie vody, terénne úpravy dna koryta ako aj brehov spolu s revitalizáciou biodiverzity brehov za účelom zlepšenia retenčnej schopnosti krajiny / náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné a polovegetačné zatrávňovacie tvárnice..
Viac informácií o výzve TU.
 
Výzva č. 3/2019 na obnovu a rekonštrukciu kultúrneho dedičstva (národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností).
Oprávnené aktivity: stavebné úpravy národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností / napojenie národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností na inžinierske siete / zvyšovanie energetickej hospodárnosti objektov, najmä zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií / obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektov národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností súvisiaceho s ich využitím v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu / revitalizácia priľahlých historických parkov v areáloch národných kultúrnych pamiatok.
Výzva TU.

Výzva č. 4/2019 na aktivity marketingovej podpory regionálnych značiek a regionálnych producentov.
Oprávnené aktivity: zavádzanie a registrácia regionálnych značiek / tvorba koncepčných a strategických dokumentov a metodík / podpora vytvárania odbytových miest predaja regionálnych produktov a prezentačných bodov regionálnych značiek a regionálnych / tvorba regionálnej značky a značky regionálneho produktu miestneho producenta / iné formy propagácie regionálnych značiek, regionálnych produktov a regionálnych producentov (tvorba webového sídla, e-shopu, tlačených prezentačných materiálov, rôzne formy online maketingua pod.) / účasť na prezentačných podujatiach, workshopoch, veľtrhocha výstavách spojená s prezentáciu regionálnej produkcie/výrobkov / organizácia press tripov, fam tripov priamo zameraných na prezentáciu regionálnych producentov ako nositeľov regionálnej značky.
Výzva TU.

Oprávnení žiadatelia výziev: subjekty, ktoré majú sídlo na území Banskobystrického kraja, alebo ktoré pôsobia, prípadne vykonávajú činnosť na území Banskobystrického kraja a realizujú aktivity v prospech regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a cestovného ruchu, a to:
a)obce a mestá na území BBSK a ich združenia,
b)rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcami na území BBSK,
c)verejno-súkromné partnerstvá a miestne akčné skupiny na území BBSK,
d)oblastné organizácie cestovného ruchu zriadené podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov so sídlom na území BBSK,
e)registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,
f)občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a iné združenia fyzických a právnických osôb.

Termín ukončenia výziev: 30.11.2019

Vozidlá revúckej samosprávy sú už pod kontrolou
Pomôžte zmierňovať dopady zmeny klímy vo vašom okolí

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration