Pondelok, 14. Október 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

14. Október
Mesto

Ďalšia zmena v mestskej polícii má zvýšiť bezpečnosť v uliciach Revúcej

Mgr. Patricia Šefranová
26.06.2019 12:57:44
654

Mestská polícia Revúca pôsobí v našom meste už 28 rokov. Prvým impulzom, ktorý dopomohol k jej vzniku bolo zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 12. júna 1991, na ktorom bola uznesením č.12/a polícia zriadená.

Od jej vzniku prešla polícia mnohými zmenami a od 1. júna 2019 nastala ďalšia výrazná zmena. Jej nepretržitá prevádzka je minulosťou. Nakoľko polícia nemohla plnohodnotne zabezpečiť nepretržitú prevádzku s počtom príslušníkov 9, vrátane náčelníka mestskej polície, a to najmä v čase čerpania náhradného voľna, plateného voľna, dovolenky a práceneschopnosti, príslušníci polície pracujú od uvedeného termínu na dve smeny. Denne od 06:00 do 22:00 hodiny, pričom sú vytvorené dve trojčlenné hliadky a jedna dvojčlenná.

K tejto zmene došlo v rámci skvalitnenia a zefektívnenia organizácie práce príslušníkov MsP pri zabezpečovaní úloh, ktorú si polícia stanovila v novej Koncepcii rozvoja Mestskej polície Revúca na roky 2019 – 2022. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť bezpečnosť v uliciach mesta, priblížiť službu mestskej polície čo najviac k občanom,  iniciovať  ochotu verejnosti podieľať sa na zabezpečení verejného poriadku a prehlbovať dôveru obyvateľov mesta voči mestskej polícii.

„Z funkcie náčelníka MsP Revúca by som chcel touto cestou občanom aspoň z krátenej forme ozrejmiť našu činnosť. Mestská polícia zabezpečuje celú škálu činností, vrátane zabezpečovania obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí vedenia mesta. V súčasnom období  sa okrem bežných úloh zameriavame na činnosť v oblasti prevencie, zabezpečenia hromadných podujatí rôzneho druhu, ale prevzali sme na seba aj tú najnepríjemnejšiu časť policajnej práce, ktorou je práca pochôdzkára. V horúčave, v mraze, stále na ulici. Vykonávame obchôdzkovú službu - pešia hliadka, orientovaná hlavne na centrum mesta a priľahlých častí, MŠ, ZŠ, stanicu SAD, priechody pre chodcov v čase príchodu žiakov do škôl a odchodu žiakov zo škôl / hliadkovú službu – cyklohliadka a motorizovaná hliadka orientovaná na ostatné časti mesta. Pričom sa neustále snažíme vyhovieť požiadavkám vedenia mesta, osobitým požiadavkám občanov, spolupracujeme s jednotlivými oddeleniami MsÚ, s Policajným zborom a inými orgánmi a organizáciami.

Zároveň by som chcel vyzvať občanov, aby spolupracovali s členmi mestskej polície. Nebuďte ľahostajní k dianiu vo svojom okolí, nepodporujte vandalizmus svojim mlčaním, neuľahčujte život kriminálnikom a nežiaducim živlom, ktorí nerešpektujú zákon a verejný poriadok. Neviete, kedy sa stanete ich obeťou Vy alebo Váš majetok. Aby polícia mohla byť účinná v boji proti kriminalite je potrebné, aby verejnosť s políciou spolupracovala, pretože iba spoločne môžeme efektívne znižovať kriminalitu“ Jozef Gašpar.

Aktivity z činnosti polície môžete sledovať na: https://mesto.revuca.sk/aktivity-mestskej-policie.html

 

 

Tradičné jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta netradične
Spolupracujte na rozvoji v oblasti bytovej politiky mesta Revúca

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration