Piatok, 20. September 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

20. September
VÝZVY

Investície do rozvoja lesných oblastí

Mgr. Patricia Šefranová
10.06.2019 14:57:17
108

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje Výzvu č. 40/PRV/2019  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

pre opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

podopatrenie: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa) - príjemcami pomoci sú:

1.Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES4) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

- súkromných vlastníkov a ich združení;

- obcí a ich združení;

- cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

2.Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy

3.Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES3) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1 a/alebo 2.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu - oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to:

Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa

Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 19. 8. 2019 do 13. 9. 2019

 

Viac informácií TU

 

Hubertova jazda a Slávnosti jesene sa blížia
Ihrisko ŽIHADIELKO otvorené

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration