Streda, 26. Jún 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

26. Jún
VÝZVY

Investície do rozvoja lesných oblastí

Mgr. Patricia Šefranová
10.06.2019 14:57:17
39

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje Výzvu č. 40/PRV/2019  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

pre opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

podopatrenie: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa) - príjemcami pomoci sú:

1.Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES4) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

- súkromných vlastníkov a ich združení;

- obcí a ich združení;

- cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

2.Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy

3.Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES3) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1 a/alebo 2.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu - oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to:

Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa

Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 19. 8. 2019 do 13. 9. 2019

 

Viac informácií TU

 

Po stopách A. H. Škultétyho
Ihrisko ŽIHADIELKO otvorené

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration