Pondelok, 17. Február 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

17. Február
VÝZVY

Komunitný grant

Redakcia RL online
08.10.2019 13:33:06
116

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Nadácia VÚB podporí komunitno-filantropické projekty a komunitné projekty zamerané na ekológiu a životné prostredie:

1. Komunitno-filantropické projekty
• Projekty, ktoré prispejú k pozitívnym zmenám a motivujú ďalších členov komunity k pomoci druhým.
• Projekty realizované ľuďmi z miestnych komunít a určené pre rôzne skupiny znevýhodnených ľudí s cieľom zlepšiť kvalitu ich života, zvýšiť šance na ich samostatnosť a plnohodnotné zapájanie do spoločenského diania.
• Projekty ochotných a aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný ťažký osud ľudí v ich okolí.
• Projekty organizácií, ktoré sa angažujú v pomoci druhým.

2. Komunitné projekty na ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska
• Projekty, ktoré pomáhajú zmierňovať dopad klimatických zmien na životné prostredie.
• Projekty zamerané na ochranu a uchovávanie prírodných pamiatok, obnovu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, biotopov, lokalít a vodných tokov.
• Podpora vzdelávacích a osvetových aktivít inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú ochrane prírody a environmentalistike, s prepojením na prax/s integrovanou praktickou časťou.
• Podpora aktivistov a dobrovoľníkov s aktívnym prístupom k ochrane a čisteniu prírody - nakoľko je situácia znečistenia prírody alarmujúca.
• Podpora ekologicky zameraných spoločensko-prospešných projektov lokálnych organizácií, ktoré spadajú do oblasti komunitného podnikania.

Oprávnení žiadatelia:
• miestne samosprávy,
• mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie),
• komunitné centrá,
• školy, rodičovské združenia.

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 €.

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2019 do 24:00.

Viac informácií o grante TU.

Vozidlá revúckej samosprávy sú už pod kontrolou
Futbalový turnaj o pohár riaditeľky

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration