Nedela, 29. Marec 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

29. Marec
Mesto

Opäť si pripomíname realitu nášho mesta

Redakcia RL online
27.09.2019 09:20:12
432

Evidentne je opäť potrebné si pripomenúť, že úmyselné poškodzovanie dopravných značiek môže byť kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku, prípadne trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

To znamená, že keď ide o značku zákazovú alebo príkazovú, nejedná sa len o priestupok. Je to trestný čin, za ktorý môže skončiť páchateľ vo väzení až na niekoľko rokov.

Nakoľko nie vždy ide o mládežnícky vandalizmus, ale v určitých prípadoch aj o nespokojnosť občanov s osadením značky, v tomto prípade je potrebné vysvetliť, že súhlas k vydaniu určenia dopravného značenia dáva príslušný Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR. Preto, ak má občan pochybnosti o tom, že sa pri osádzaní značky postupovalo zákonným spôsobom, môže sa obrátiť na Okresný dopravný inšpektorát.

Mesto Revúca touto cestou opäť vyzýva všetkých slušných ľudí k tomu, aby v prípade, že sú svedkami takéhoto protiprávneho konania, bezodkladne kontaktovali príslušníkov mestskej alebo štátnej polície.

Poškodené dopravné značenie pred železničným priecestím na ul. Francisciho bolo vymenené za nové v mesiaci august: http://www.revuckelisty.sk/clanok/sprejom-postriekane-dopravne-znacky

Mesto Revúca začalo s distribúciou ochranných rúšok pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration