Pondelok, 14. Október 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

14. Október
Mesto

Opäť si pripomíname realitu nášho mesta

Redakcia RL online
27.09.2019 09:20:12
228

Evidentne je opäť potrebné si pripomenúť, že úmyselné poškodzovanie dopravných značiek môže byť kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku, prípadne trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

To znamená, že keď ide o značku zákazovú alebo príkazovú, nejedná sa len o priestupok. Je to trestný čin, za ktorý môže skončiť páchateľ vo väzení až na niekoľko rokov.

Nakoľko nie vždy ide o mládežnícky vandalizmus, ale v určitých prípadoch aj o nespokojnosť občanov s osadením značky, v tomto prípade je potrebné vysvetliť, že súhlas k vydaniu určenia dopravného značenia dáva príslušný Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR. Preto, ak má občan pochybnosti o tom, že sa pri osádzaní značky postupovalo zákonným spôsobom, môže sa obrátiť na Okresný dopravný inšpektorát.

Mesto Revúca touto cestou opäť vyzýva všetkých slušných ľudí k tomu, aby v prípade, že sú svedkami takéhoto protiprávneho konania, bezodkladne kontaktovali príslušníkov mestskej alebo štátnej polície.

Poškodené dopravné značenie pred železničným priecestím na ul. Francisciho bolo vymenené za nové v mesiaci august: http://www.revuckelisty.sk/clanok/sprejom-postriekane-dopravne-znacky

Tradičné jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta netradične
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration