Pondelok, 14. Október 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

14. Október
VÝZVY

Opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody

Mgr. Patricia Šefranová
08.07.2019 08:42:44
99

ENVIRONMENTÁLNY FOND vyhlásil VÝZVU č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity.

Cieľom výzvy je podpora činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky v oblasti ochrany a využívania vôd, a to na opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd.

Dotácia v rámci tejto výzvy je určená na nasledovné aktivity:

1.rekonštrukcia alebo rozšírenie čistiarní odpadových vôd,

2.budovanie systému verejných kanalizácií (ČOV/ stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd,

3.rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie).

Oprávnení žiadatelia:

1.obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,

2.záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce.

Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie je do 31. 07.2019

Maximálna a minimálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie sa nestanovuje.

Zoznam obcí pre túto výzvu situovaných v chránenej vodohospodárskej oblasti a viac informácií o výzve nájdete TU.

 

Tradičné jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta netradične
Kultúrne leto v Revúcej ponúka aj letné hudobné štvrtky

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration