Pondelok, 14. Október 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

14. Október
VÝZVY

Podpora spolupráce medzi organizáciami v SR a vo FR

Mgr. Patricia Šefranová
09.07.2019 09:35:09
111

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

Zámery a ciele verejnej výzvy:
- Príprava spoločných medzinárodných projektov;
- Príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- Aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Žiadateľ je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba –podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č.172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť o finančné prostriedky na riešenie projektu. Projekt, na riešenie ktorého žiadateľ požaduje finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti.

Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 5 300 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 2650 EUR na kalendárny rok projektu.

Lehota na predkladanie žiadostí je od 01. júla 2019do 02. septembra 2019.

Viac informácií o výzve TU

Tradičné jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta netradične
Horúce letné posedenie pri guľáši

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration