Štvrtok, 13. August 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

13. August
Mesto

Projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Revúcej je ukončený

P. Š.
07.02.2020 13:14:14
821

Od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy ZUŠ v Revúcej ubehli už takmer 3 roky, ale napriek zdĺhavým legislatívnym a administratívnym procesom je projekt ukončený.

Žiadateľom o príspevok bolo Mesto Revúca ako výlučný vlastník budovy a príslušných pozemkov, pričom cieľom predkladaného projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
• inštalácia systémov merania a riadenia;
• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom;
• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Uskutočnením stavebných úprav došlo ku zníženiu spotreby energie na vykurovanie z 85,78 kWh/(m2.a) na 17,51 kWh/(m2.a). Po ukončení projektu bude budova ZUŠ ultranízkoenergetická, pretože globálny ukazovateľ primárnej energie sa znížil zo 134,55 kWh/(m2.a) (C) na 38,15 kWh/(m2.a) (A1).

Projekt bol realizovaný zo štrukturálnych fondov, ako aj z vlastných zdrojov mesta a celkové oprávnené výdavky projektu boli 484 062,92 €.

Zrealizované stavebné práce na objekte ZUŠ boli priamo na mieste stavby podrobne skontrolované a overené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Bratislava v rámci záverečnej kontroly celej stavby. K vykonaným prácam neboli vznesené žiadne pripomienky a rekonštrukcia stavby bola hodnotená veľmi pozitívne.

Výzva, cez ktorú bol projekt realizovaný, však neumožňovala do projektu zahrnúť výdavky na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s energetickou efektívnosťou, ako sú napríklad sociálne priestory.

Ale napriek tomu, že vnútorné priestory budovy nemohli byť súčasťou projektu, mestu sa z vlastných zdrojov podarilo v roku 2019 uskutočniť výmenu podláh, vymaľovať a potiahnuť nové vedenie elektriny.

Zároveň vďaka plánovanej úspore energie na vykurovanie o 79,60 % sa ušetrené finančné prostriedky postupne použijú na ďalšie potrebné opravy vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení.

Základná umelecká škola doposiaľ pôsobí v priestoroch budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia, ale žiaci a učitelia sa už postupne sťahujú späť do priestorov vynovenej školy.

Posledné prípravy na prvý ročník akcie Beh revúckym chotárom finišujú: registrovať sa môžete do 14. augusta
Neprešli ani 3 týždne a máme tu ďalší podnet ako sa v Revúcej separuje sklo

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration