Piatok, 20. September 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

20. September
VÝZVY

Sloboda nie je samozrejmosť

Mgr. Patricia Šefranová
11.06.2019 13:58:00
84

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktoré mladej generácii pripomínajú hodnotu slobody v spojitosti so 17. novembrom 1989.

Férová Nadácia si berie za úlohu mladým ľuďom ukázať, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale cennou hodnotou, ktorú pre nás vybojovali v roku 1989. Práve mladá generácia totiž často nevie, prečo je 17. november štátny sviatok.

Oprávnení žiadatelia

- fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
 • osoba predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti).

- právnické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:

 • verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
  1. nadácia,
  2. občianske združenie,
  3. neinvestičný fond,
  4. nezisková organizácia,
  5. cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
  6. škola (ZŠ, SŠ, gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
  7. záujmové združenie právnických osôb,
  8. obec, mesto alebo kraj,
  9. subjekty výskumu a vývoja,
  10. iné verejnoprospešné organizácie,

Riadne vyplnený Projekt/Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 24.00 hod. dňa 30. 6. 2019.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, nie je obmedzená. V rámci programu bude medzi úspešné Projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 30 000 eur.

Viac informácií TU

Hubertova jazda a Slávnosti jesene sa blížia
Cyklohliadky mestskej polície opäť v uliciach mesta

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration