Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
VÝZVY

Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer podporuje miestny rozvoj

P. Š.
22.05.2020 15:24:20
78

Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer poskytne nenávratný finančný príspevok s cieľom zlepšenia hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenia reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie, ako aj uľahčenia diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov a vytvárania pracovných miest.

Pokiaľ máte mikropodnik, či malý podnik vo vidieckej oblasti,
alebo ste fyzickou a právnickou osobou podnikajúcou v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby / fyzickou a právnickou osobou obhospodarujúcou lesy / fyzickou a právnickou osobou podnikajúcou v oblasti hospodárskeho chovu rýb

prostredníctvom výzvy môžete získať podporu na investície miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, a to minimálne vo výške 5 454.55 € a maximálne 90 909.09 €.

V rámci aktivít projektu vám výzva umožňuje založiť nový podniku alebo rozšíriť kapacitu existujúceho podniku (napr. zvýšiť počet lôžok, počet vyrobených výrobkov, výkonu, kapacity výrobnej linky, alebo zariadenia, kapacity areálu, plochy, počet poskytnutých služieb a pod.), či diverzifikovať činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom činnosti vášho podniku.

Dátum uzavretia výzvy je 11. september 2020.

Celé znenie výzvy nájdete TU.

Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer má zároveň vyhlásenú výzvu, ktorou chce prostredníctvom poskytnutia príspevkov zvýšiť zamestnanosť na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

O príspevok môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

V rámci výzvy je možné získať príspevok v minimálnej výške 5 000 € a maximálnej 75 000 €, a to na aktivity ako:
• obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
• nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
• podporu marketingových aktivít,
• podporu miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmenu skúseností.

Výzva bude trvať až do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, pričom hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od 28.2.2020.

Viac o výzve TU.

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
CVČ Revúca ostáva naďalej ZATVORENÉ!

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration