Výzva č. SRIN 1/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR

Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca 06.10.2017 13:28

Kód výzvy: 1163/2017/OFN-6

Zameranie výzvy: Digitalizácia správy obcí a miest a ich služieb obyvateľom

Dátum uzavretia výzvy: 6.11.2017

Oprávnení žiadatelia:

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky.

Oprávnené projekty:

V rámci tejto výzvy sú oprávnené projekty experimentálneho vývoja a inovácií (ďalej len „projekt“), ktorých výsledkom bude inovatívne riešenie, t.j. nultá vzorka novovyvinutého prototypu alebo novovyvinutej služby, najmä v oblastiach:

- mobilné aplikácie s prístupom k verejnému informačnému systému;

- elektronizácia spoplatnených služieb – napr. poplatky, dane;

- systém na včasnú detekciu možných prírodných katastrof a systémy včasného varovania pred blížiacim sa nebezpečenstvom;

- mobilné aplikácie pre zapájanie obyvateľov do verejných aktivít, napr. upratovacie služby, športové podujatia; aplikácie, pomocou ktorých môžu občania interaktívne komunikovať so zamestnancami samosprávy (napr. vo veci správy verejných komunikácií, verejnoprospešných služieb, životného prostredia, verejného poriadku, ochrany pred požiarmi v samospráve, kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok);

- inteligentné kamerové systémy

– verejné bezpečnostné kamerové systémy;

- akustické a iné digitálne prostriedky monitoringu obyvateľov pre bezpečnosť verejnosti;

- účasť na akceleračnom programe.

Celkový rozpočet oprávneného projektu:

- z dotácie od poskytovateľa dotácie (95% hodnoty oprávneného projektu), z vlastných finančných zdrojov žiadateľa (5% hodnoty oprávneného projektu).

Bližšie info: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-prekladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie/vyzva-c-srin-12017-oblast-digitalizacie-spravy-obci/index.html

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť