Výzva č. SRIN 2/2017 (oblasť manažmentu dopravy)

Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca 06.10.2017 13:30

Kód výzvy: 1163/2017/OFN-7

Zameranie výzvy: Manažment dopravy

Dátum uzavretia výzvy: 6.11.2017

Oprávnení žiadatelia:

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky.

Oprávnené projekty:

V rámci tejto výzvy sú oprávnené projekty experimentálneho vývoja a inovácií (ďalej len „projekt“), ktorých výsledkom bude inovatívne riešenie, t.j. nultá vzorka novovyvinutého prototypu alebo novovyvinutej služby, najmä v oblastiach:

- kamerové dopravné systémy v obciach a mestách

– online pohľady na verejné parkoviská, zber dát o frekvencii pohybu chodcov a dopravných prostriedkov za účelom kvantitatívneho vyhodnocovania týchto dát pre riadenie dopravy;

- mobilné aplikácie s prístupom k Centrálnemu informačnému systému aktuálneho stavu dopravnej situácie v obci/meste;

- dopravné informácie

– informácie o dostupnosti taxi, bicyklov, o príchodoch a odchodoch spojov mestskej hromadnej dopravy, poskytovanie informácií pomocou mobilných aplikácií a webstránok mimo hospodárskej činnosti;

- riešenia multimodálnej mobility

– kombinovaná preprava tovaru a osôb;

- riešenia autonómnej a inteligentnej dopravy;

- inteligentné parkovanie

– riadenie najkratšej cesty k verejnému parkovaciemu miestu, rezervačné systémy pre bezplatné verejné parkovanie;

- riadenie dopravy podľa aktuálnych podmienok dopravného prúdu, obsadenosti verejných parkovísk, vyťaženosti komunikácií, poveternostných, časových a svetelných podmienok;

- účasť na akceleračnom programe.

Celkový rozpočet oprávneného projektu:

- z dotácie od poskytovateľa dotácie (95% hodnoty oprávneného projektu), z vlastných finančných zdrojov žiadateľa (5% hodnoty oprávneného projektu).

Bližšie info: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-prekladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie/vyzva-c-srin-22017-oblast-manazmentu-dopravy/index.html

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť