Pondelok, 14. Október 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

14. Október
VÝZVY

Výzva na zakladanie kreatívnych centier

Mgr. Patricia Šefranová
09.07.2019 12:10:58
136

Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejnej správy, a to:
1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy
2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy
3. Subjekty územnej samosprávy

Podpora v rámci tejto výzvy je zameraná na nasledujúce typy aktivít špecifického cieľa 3.1 IROP:
A. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, a to prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:
1. Budovanie kreatívneho centra
Táto aktivita zahŕňa vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry kreatívnych centier (rekonštrukcia a modernizácia budov pre potreby zriadenia kreatívnych centier a obstaranie technológie pre činnosť kreatívnych centier), t.j. investícií do fyzickej infraštruktúry KC.
Ide o povinnú aktivitu.
2. Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra
Táto aktivita zahŕňa jednotlivé služby (v rámci programov podpory KKP) poskytované kultúrnym centrom (počas obdobia realizácie projektu).
Ide o povinnú aktivitu. Bližšie informácie o minimálnom rozsahu tejto hlavnej aktivity sú uvedené v prílohe 2 výzvy Príručka pre žiadateľa.
B. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej aktivity projektu:
3. Emerging talents
Táto aktivita je zameraná na zviditeľnenie produktov a služieb KKP prostredníctvom rôznych druhov propagačných aktivít ako sú napr. výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru, zvyšovanie povedomia o KKP (konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod.).Ide o nepovinnú aktivitu.

Minimálna výška NFP: 1 mil. EUR
Maximálna výška NFP: 18 mil. EUR

Dátum uzavretia: 30. október 2019


Viac informácií o výzve TU

Tradičné jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta netradične
Podpora spolupráce medzi organizáciami v SR a vo FR

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration