Piatok, 20. September 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

20. September
VÝZVY

Výzva sociálnej mobility a integrácie obyvateľov MRK stále OTVORENÁ

Mgr. Patricia Šefranová
11.06.2019 12:21:28
162

V novembri 2018 Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo VÝZVU (kód: OPLZ-PO6-SC611-2018-2) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na: Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.

Priorita výzvy: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľ výzvy: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Oprávnenosť žiadateľa – v rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

Verejný sektor - obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,

Neziskový sektor - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby / cirkev a náboženské spoločnosti / združenia / Slovenský Červený kríž.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu - podpora programov prestupného bývania v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov MRK.

Podpora bude zameraná na:

- výstavbu nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;

- prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;

- bezbariérové úpravy budov;

- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov;

- realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí;

- vybavenie, vrátane telekomunikačnej techniky;

- výkon činnosti asistenta bývania;

- vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“;

- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie;

- výkon stavebného dozoru.

 

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa.

Maximálna výška príspevku: 2 375 000,00 EUR

 

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 12. júl 2019

Viac infomácií TU

Hubertova jazda a Slávnosti jesene sa blížia
Investície do rozvoja lesných oblastí

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration