Streda, 26. Jún 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

26. Jún
VÝZVY

Výzva sociálnej mobility a integrácie obyvateľov MRK stále OTVORENÁ

Mgr. Patricia Šefranová
11.06.2019 12:21:28
94

V novembri 2018 Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo VÝZVU (kód: OPLZ-PO6-SC611-2018-2) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na: Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.

Priorita výzvy: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľ výzvy: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Oprávnenosť žiadateľa – v rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

Verejný sektor - obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,

Neziskový sektor - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby / cirkev a náboženské spoločnosti / združenia / Slovenský Červený kríž.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu - podpora programov prestupného bývania v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov MRK.

Podpora bude zameraná na:

- výstavbu nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;

- prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;

- bezbariérové úpravy budov;

- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov;

- realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí;

- vybavenie, vrátane telekomunikačnej techniky;

- výkon činnosti asistenta bývania;

- vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“;

- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie;

- výkon stavebného dozoru.

 

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa.

Maximálna výška príspevku: 2 375 000,00 EUR

 

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 12. júl 2019

Viac infomácií TU

Po stopách A. H. Škultétyho
Investície do rozvoja lesných oblastí

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration