Zasadal parlament

Ing. Július Buchta 04.10.2017 19:36

Žiacky parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania. Žiakom ponúka štruktúru, kedy s podporou a v spolupráci s učiteľmi,  vedením školy a rodičmi spoločne utvárajú školský život a preberajú zodpovednosť. Jadro žiackeho parlamentu tvoria pravidelné, spravidla mesačné zasadnutia parlamentu, na ktorých zvolení zástupcovia žiakov zo všetkých tried diskutujú o témach a prijímajú k nim uznesenia. Priebeh je založený na pevne stanovenej schéme, ktorá  sa riadi podľa obvyklej štruktúry programu zasadnutí podobných grémií. Jeden zo žiakov je predsedom, ktorý zasadnutie pripravuje a vedie. Pred zasadnutím mu môžu podať členovia parlamentu body na prerokovanie, ktoré si prinesú napríklad zo svojej triedy. Na zasadnutí postupne prediskutujú jednotlivé body programu a spoločne sa uznesú, čo treba urobiť. O výsledkoch zasadnutia sa spíše zápisnica a školská komunita je o nich informovaná rôznymi spôsobmi. Napríklad zástupcovia žiakov prinesú tieto výsledky do svojich tried. Je tu tiež možnosť preniesť na žiacky parlament  projektové formy práce. Takým spôsobom sa môžu etablovať napríklad pracovné skupiny so špecifickými úlohami,  môžu sa naštartovať časovo obmedzené žiacke iniciatívy alebo podporiť prebiehajúce aktivity týkajúce sa vzdelávania v pracovných skupinách, plánovania a realizácie rôznych zámerov.

Členovia vedenia parlamentu Základnej školy v školskom roku 2017/2018:

Predseda žiackeho parlamentu: Nina Natália Vavreková

Podpredseda žiackeho parlamentu: Róbert Biž

Zapisovateľ: Kristína Kiselová

Referent pre prospech a správanie: Veronika Tardová , Simona Vrbjarová

Vedúci športových podujatí: Dávid Kováč,Marek Gomori, Milan Bukóci

Vedúca kultúrnych podujatí: Nikola Uhľárová, Diana Huťanová 

Na prvom zasadnutí bol aj prerokovaný a schválený plán práce na nasledujúce obdobie. Poslanci sa dohodli, že parlament bude zasadať raz mesačne, podľa plánu práce. Poslanci vyhlásili súťaž o SUPERTRIEDU 2017/2018 – oboznámili sa s pravidlami súťaže. Rozdelili si úlohy a aktivity, ktorým sa chcú venovať v školskom roku 2017/2018.

Prajeme všetkým poslancom veľa síl a chuti pri plnení si svojich povinností.

ŠP

 

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť