Nedela, 29. Marec 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

29. Marec
Mesto

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Redakcia RL online
27.09.2019 07:44:51
263

Mesto Revúca oznamuje svojim občanom mesta, že v spolupráci s firmou Brantner organizuje zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre, lístie, tráva) v jesennej kampani „Čisté mesto 2019“.

Termíny zvozu BRO:
Druhý októbrový týždeň (07.10.2019 - 11.10.2019)
Pondelok - Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Utorok - Sídlisko stred 2 – SNP
Streda - Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Štvrtok - Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná
Piatok - Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

Žiadame preto občanov, aby tento biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred dom (IBV) v stanovených termínoch tak, aby nezasahoval do cesty a chodníka.
Štvrtý októbrový týždeň (21.10.2019 - 25.10.2019)
Pondelok - Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Utorok - Sídlisko stred 2 - SNP
Streda - Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Štvrtok - Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná
Piatok - Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

Zároveň občanov dôrazne upozorňujeme na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca č.133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Revúca, kde je nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom upravené takto:
„Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je povinný zabezpečiť ich odovzdanie v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom, je v zmysle zákona priestupkom.“

Text: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca.
Kontakt: 0905 248 768

Mesto Revúca začalo s distribúciou ochranných rúšok pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov
Výzvy FPU na rok 2020

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration