Pondelok, 17. Február 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

17. Február
Mesto

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Redakcia RL online
27.09.2019 07:44:51
232

Mesto Revúca oznamuje svojim občanom mesta, že v spolupráci s firmou Brantner organizuje zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre, lístie, tráva) v jesennej kampani „Čisté mesto 2019“.

Termíny zvozu BRO:
Druhý októbrový týždeň (07.10.2019 - 11.10.2019)
Pondelok - Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Utorok - Sídlisko stred 2 – SNP
Streda - Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Štvrtok - Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná
Piatok - Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

Žiadame preto občanov, aby tento biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred dom (IBV) v stanovených termínoch tak, aby nezasahoval do cesty a chodníka.
Štvrtý októbrový týždeň (21.10.2019 - 25.10.2019)
Pondelok - Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Utorok - Sídlisko stred 2 - SNP
Streda - Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Štvrtok - Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná
Piatok - Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

Zároveň občanov dôrazne upozorňujeme na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca č.133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Revúca, kde je nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom upravené takto:
„Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je povinný zabezpečiť ich odovzdanie v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom, je v zmysle zákona priestupkom.“

Text: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca.
Kontakt: 0905 248 768

Vozidlá revúckej samosprávy sú už pod kontrolou
Výzvy FPU na rok 2020

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration